RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV KUNDERS PERSONOPPLYSNINGER INNENFOR SWEDOLKONSERNET

RETNINGSLINJE FOR BEHANDLING AV KUNDERS PERSONOPPLYSNINGER INNENFOR SWEDOLKONSERNET

Ditt personvern er viktig for oss. I våre regler for behandling av personopplysninger beskrives blant annet hvilke opplysninger vi samler inn, på hvilken måte du kan ha kontroll over dine egneopplysninger og hvordan du kan kontakte oss.

PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

Swedol AB (556127-6188, ”Swedol”, Box 631, 135 26 Tyresö) er personopplysningsansvarlig for behandlingen av Personopplysninger innenfor Swedolkonsernet.

HVILKE PERSONOPPLYSNINGER SAMLER VI INN OM DEG SOM KUNDE OG HVORFOR?

I dette avsnittet beskrives for hvilke formål vi behandler personopplysninger, hvilke kategorier av personopplysninger som behandles og på hvilket lovlige grunnlag behandlingen utføres.

FOR Å KUNNE HÅNDTERE BESTILLINGER/KJØP

PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR Å:

 • Levere et bestilt produkt eller tjeneste (inklusive varsling om levering eller kontakter angående levering).
 • Kunne gjøre id-kontroll.
 • Håndtere betalinger (inklusive analysering av hvilke betalingsløsninger som skal tilbys).
 • Håndtere retur-, reklamasjons- og garantispørsmål.

DE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES ER:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
 • Betalingsinformasjon (f.eks. transaksjonsreferanse, transaksjonstidspunkt).
 • Organisasjons-/personnummer
 • Kundenummer
 • Betalingshistorikk
 • Ordreinformasjon

Lovlig grunnlag:Oppfyllelse av kjøpsavtale

FOR Å KUNNE HÅNDTERE OG ADMINISTRERE DIN NETTKONTO

PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR Å:

 • Gi rettighet til å logge inn
 • Opprettholde korrekte og oppdaterte opplysninger.
 • Gjøre det mulig å følge kjøpshistorikk.

DE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES ER:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
 • Brukernavn (e-postadresse)
 • Kjøpshistorikk
 • Bestillingshistorikk
 • Kundenummer

Lovlig grunnlag:Registrerte kunder: berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilgodese din og vår interesse av å håndtere og administrere din brukerkonto.

FOR Å KUNNE HÅNDTERE KUNDESERVICESAKER

PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR Å:

 • Kommunisere med kunden og besvare forespørsler som kommer inn til kundeservice via telefon eller i digitale kanaler (inkludert sosiale medier).
 • Utrede problemer, klage- og supportsaker

DE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES ER:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondanse
 • Opplysning om kjøpstidspunkt, kjøpssted, feilen/klagen på produktet.
 • Brukeropplysninger for nettkonto ved for eksempel innloggingsproblem.

Lovlig grunnlag:Berettiget interesse. Behandlingen er nødvendig for å tilgodese dine og våre interesser av å kunne håndtere nødvendig kundeservicesaker.

ABONNEMENT PÅ NYHETSBREV

PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR Å:

 • Levere ønsket nyhetsbrev.
 • Analysere data med det formål å utarbeide relevante tilbud for deg.

DE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES ER:

 • E-postadresse
 • Navn (hvis dette finnes tilgjengelig)
 • Sted (hvis dette finnes tilgjengelig)
 • Bransje (hvis dette finnes tilgjengelig)
 • Butikk (hvis dette finnes tilgjengelig)

Lovlig grunnlag: Samtykke. Ved å oppgi din e-postadresse i aktuelt felt og aktivt klikke på knappen Abonner anses du å ha gitt ditt samtykke for utsendelse.

Du kan når som da helst velge å avslutte ditt abonnement, via lenke i hvert nyhetsbrev.

FOR Å KUNNE OPPFYLLE RETTSLIGE FORPLIKTELSER (F.EKS. MED HENSYN TIL KRAV I REGNSKAPSLOVEN, PRODUKTANSVAR OG PRODUKTSIKKERHET OG VERN AV PERSONOPPLYSNINGER I IT-SYSTEM)

PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLES FOR Å:

Kunne oppfylle rettslige forpliktelser, ifølge krav i lover, dommer eller myndighetsbeslutninger. Slike krav kan f. eks. være krav med hensyn til produktansvar og produktsikkerhet som f.eks.utvikling av kommunikasjon og informasjon til allmennheten og kunder om produktvarsling og produkttilbakekalling, f.eks. ved en defekt eller helsefarlig vare, eller i den grad det kreves avregnskapsloven eller hvitvaskingsloven, og kan henføres til én enkelt person.

DE KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES ER:

 • Navn
 • Kontaktopplysninger (f.eks. adresse, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondanse
 • Opplysning om kjøpstidspunkt, kjøpssted, feilen/klagen på produktet.
 • Brukernavn for nettkonto (e-postadresse).
 • Organisasjonsnummer/Personnummer
 • Betalingsinformasjon
 • Ordre- og betalingshistorikk

Lovlig grunnlag:Rettslig forpliktelse

DELING OG OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysninger kan også bli overført for nødvendig behandling til andre virksomheter som Swedolkonsernet samarbeider med, f.eks. når det gjelder markedsføring (trykking og distribusjon,mediebyråer osv.), distribusjon og transport, betalingsløsninger og IT-tjenester. Når dine personopplysninger deles med Swedols partnere skal opplysningene behandles ifølge Swedols instruksjonerog for Swedols regning, samt kun for formål som er forenelige med de formål som Swedol har samlet inn informasjonen for.

Ut over dette kan Swedol ifølge loven vær forpliktet til å utlevere opplysninger til statlige myndigheter (f.eks. politiet og skatteetaten). Dessuten kan Swedol utlevere personopplysninger tilvirksomheter som tilbyr betalingsløsninger (f.eks. betalingstjenesteleverandører og banker), og til virksomheter som besørger generelle varetransporter (f.eks. logistikkvirksomheter ogspeditører). I disse tilfellene behandler partnere opplysningene som selvstendige personopplysningsansvarlige i overensstemmelse med deres egne personvernregler og håndteringsinstruksjoner.

Swedol streber etter å behandle personopplysninger innenfor EU/EØS samt samarbeide med partnere og leverandører som behandler personopplysninger innenfor EU/EØS. Hvis det ikke er mulig, kanbehandlingen av personopplysninger skje utenfor EU/EØS i land som anses ha et adekvat beskyttelsesnivå i samsvar med EU-kommisjonens beslutninger, eller gjennom bruk av passendebeskyttelsestiltak, for eksempel standardavtaleklausuler, bindende interne regler i virksomheten eller US Privacy Shield. Uansett i hvilket land personopplysningene behandles, iverksetter Swedolrimelige tekniske, juridiske og organisatoriske tiltak for å sikre at beskyttelsesnivået er det samme som innenfor EU/EØS.

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Behandlingen skjer ifølge gjeldende lovgivning og innebærer at personopplysninger ikke oppbevares i lengre tid enn det som er nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Dette innebærerrent praktisk at opplysninger slettes når de ikke lenger er aktuelle eller nødvendige for analyser og de formål som de er samlet inn for. For markedsføringsformål benyttes ikke informasjon omkjøpstransaksjoner som er eldre enn 3 år. Ved all håndtering av personopplysninger iakttas dog alltid høy sikkerhet og konfidensialitet.

FOR Å KUNNE OPPFYLLE RETTSLIGE FORPLIKTELSER (F.EKS. MED HENSYN TIL KRAV I REGNSKAPSLOVEN, PRODUKTANSVAR OG PRODUKTSIKKERHET OG VERN AV PERSONOPPLYSNINGER I IT-SYSTEM)

RETT TIL TILGANG

Vi vil være og åpne og transparente med hvordan behandler dine opplysninger, og hvis du vil ha mer informasjon om den personopplysningsbehandlingen som gjøres, har du rett til å kreve tilgang tildine opplysninger, som vi gir i form av et såkalt registerutdrag (formål, kategorier av personopplysninger, kategorier av mottakere av personopplysninger, lagringsperiode eller kriteriene forhvordan lagringsperioden fastsettes, informasjon om hvor opplysningene er samlet inn). Hvis vi mottar et krav om tilgang, kan vi komme til å spørre om ytterligere opplysninger for å verifiserehvilke opplysninger du ønsker innsyn i, og at vi utleverer opplysningene til rett person.

Rett til rettelse

Du har rett til å kreve at dine personopplysninger rettes dersom opplysningene er feilaktige. Innenfor rammen av det angitte formålet har du også rett til å komplettere eventuelle ufullstendigepersonopplysninger. Du som har en nettkonto på swedol.se kan, hvis du ønsker det, selv oppdatere dine opplysninger under min konto og fliken Mineoppgaver.

Rett til sletting

Du har rett til å kreve sletting av personopplysninger som vi behandler, dersom:

 • Opplysningene ikke lenger er nødvendige for de formål de er samlet inn for eller behandlet for.
 • Du har tilbakekalt et samtykke som behandlingen er basert på, og det ikke finnes noe annet lovlig grunnlag for behandlingen.
 • Du har innvendinger mot en interesseavveining av berettiget interesse som vi har gjort, og det mangler berettiget interesse for Swedol som veier tyngre.
 • Du ikke ønsker å få direktemarkedsføring i form av nyhetsbrev.
 • Personopplysningene er behandlet på en ulovlig måte.

Personopplysningene må slettes for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av. Personopplysningene er samlet inn fra et barn (under 13 år) som du har foreldreansvar for, iforbindelse med tilbud av informasjonssamfunnets tjenester, f.eks. sosiale medier.

Det kan finnes grunner for å ikke imøtekomme ditt krav om sletting dersom det finnes juridiske forpliktelser som hindrer oss i å gjøre dette. Det kan være dersom behandlingen trengs for å utøvevår rett til ytringsfrihet og informasjonsfrihet, for å oppfylle en rettslig forpliktelse som vi omfattes av, eller for å kunne konstatere, gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

Rett til begrensning

Du har rett til å kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses.

Rett til å komme med innvendinger mot en viss type behandling

Berettiget interesse:

Du har rett til å gjøre innvendinger mot behandling som er basert på en berettiget interesse som vi har dersom du har personlige grunner i forhold til situasjonen. Vi kan imidlertid fortsette åbehandle dine opplysninger, til tross for at du har motsatt deg behandlingen, dersom vi har tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn din integritetsinteresse.

RETT TIL DATAPORTABILITET

Hvis vår rett til å behandle dine personopplysninger er basert på et samtykke du har gitt, eller på oppfyllelse av forpliktelser i en avtale med deg, har du rett til å kreve å få de opplysningenesom angår deg, og som du har gitt til oss, overført til en annet personopplysningsansvarlig såkalt dataportering.

OM COOKIES

Personopplysninger kan samles inn når du bruker bjornklader.se, og da lagres informasjonen om din bruk og hvilke sider som besøkes. Det kanvære teknisk informasjon om din enhet og internettoppkobling, som f.eks. operativsystem, nettleserversjon, IP-adresse, cookies og unike identifikasjonsdata. Ved besøk på Björnkläders nettsteder(bjornklader.se,swedol.se.nimaab.se,grolls.se) der våre tjenester leveres, kan forskjellige teknikker brukes for å gjenkjenne deg i den hensikt å lære oss mer om våre brukere. Dettekan skje direkte eller ved bruk av teknikk fra tredjepart. Dette kan være bruk av f.eks. cookies.

HVA ER EN COOKIE?

Det finnes to typer cookies. Den ene lagrer en tekstfil i lengre tid, men har en utløpsdato. Denne cookie har til hensikt å for eksempel fortelle deg om hva som er nytt siden siste besøk. Denandre typen cookie er en såkalt sessionscookie, som ikke har utløpsdato. Tekstfilen lagres midlertidig så lenge som du er inne og surfer på en side, og den bidrar til for eksempel å holde rede påhvilket språk du vil bruke. Straks nettleseren lukkes, slettes også tekstfilen.

HVA ER EN COOKIE?

På Björnkläders nettsteder (bjornklader.se,swedol.se,nimaab.se, grolls.se) benytter vi oss av cookies for å eksempelvis holde rede på hvilke varer du har lagt i handlekurven. Vi bruker også cookies for å få utnettstatistikk. Denne statistikken trenger vi for å videreutvikle bjornklader.se. Informasjonen er ikke tilgjengelig for andre parter ennBjörnkläder AB.

For å kunne bruke bjornklader.se fullt ut må du godta cookies, og det gjør du via innstillingene i nettleseren din. Hvis du ikke vil godtacookies kan du slå av cookies via nettleserens sikkerhetsinntillinger. Men det vil innebære at swedol.se ikke vil fungere slik det skal.

HÅNDTERING AV PERSONNUMMER

Vi behandler ditt personnummer kun når det er klart begrunnet i forhold til formålet, nødvendig for sikker identifisering eller hvis det finnes annen vektig grunn. I de tilfellene der det ertilstrekkelig, bruker vi isteden ditt kundenummer for å minimere bruken av personnummer i så stor utstrekning som mulig.

KLAGER

Du har rett til å levere inn klage til tilsynsmyndigheten Datatilsynet, www.datatilsynet.no.

KONTAKTOPPLYSNINGER

For ytterligere informasjon om håndtering av personopplysninger, eller hvis du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte oss på:
Swedol AB
Box 631, 135 26 Tyresö
E-postadresse: gdpr@swedol.se
Telefonnummer: 020-71 20 10

ENDRINGER I POLICYEN

Disse personvernreglene kan komme til å bli oppdatert for å rette opp feil eller for å oppfylle nye juridiske eller tekniske krav. Den sist oppdaterte versjonen av personvernreglene finner dualltid på denne siden. Ved betydelige endringer (f.eks. i formålene for behandling av personopplysninger eller kategorier av personopplysninger) vil du få informasjon om dette via e-post eller påBjörnkläders nettsteder (bjornklader.se,swedol.se,nimaab.se,grolls.se, nytello.se).

Sist oppdatert 2020-11-20